logo

Obchodní podmínky (zprostředkování)

Obchodní podmínky portálu www.cenikyremesel.cz

(dále jen „Podmínky“)

 

I. Úvodní ustanovení a definice

1.1 Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Budget Automatict s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00  IČO 19125763, (dále i jen „Provozovatel“) provozovatele portálu www.cenikyremesel.cz (dále i jen „Portál“), a jejího smluvního Partnera – Uživatele, jak je definován níže, jakož i podmínky užívání služeb Portálu Uživatelem a ostatními subjekty.

1.2 Definice pojmů:

1.2.1 „Dokumentací“ se rozumí návrh smluvní dokumentace o poskytnutí prací Řemeslníka Klientovi, obvykle zahrnující návrh smlouvy o dílo a případné další s tím související dokumenty.

1.2.2 „Klientem“ se rozumí Uživatel, který má zájem zajistit si práci Řemeslníka prostřednictvím Služby.

1.2.3 „Kontem“ se rozumí účet Řemeslníka u Provozovatele, na který jsou skládány zálohy na úhradu Poplatků. Konto je vedeno na k tomu určeném bankovním účtu Provozovatele.

1.2.4 „Nabídkou“ se rozumí nabídka prací Řemeslníka Klientovi, učiněná v rámci Služeb v reakci na konkrétní Objednávku.

1.2.5 „Objednávkou“ se rozumí objednávka prací v rámci Služeb na Portálu, vedená pod specifickým identifikačním číslem, kterou zadá Klient.

1.2.6 „Poplatkem“ se rozumí poplatek ve výši stanovené Sazebníkem poplatků, účtovaný Provozovatelem Uživateli za poskytnutí Služby. Poplatek podléhá DPH v zákonné výši.

1.2.7 „Registrací“ se rozumí proces zadání údajů Uživatele na Portálu, způsobem k tomu určeným (představující návrh Uživatele na registraci), a poskytnutí registračních údajů Uživateli ze strany Provozovatele, umožňujících mimo jiné přístup k Službě (představující přijetí návrhu ze strany Provozovatel).

1.2.8 „Řemeslníkem“ se rozumí Uživatel, který má zájem prostřednictvím Služby sjednat poskytnutí svých prací Klientovi. Řemeslník je povinen mít platné živnostenské oprávnění k poskytnutí Prací.

1.2.9 „Sdělením“ se rozumí informace textové, obrazové, zvukové či zvukově-obrazové povahy o Řemeslnících a jejich pracích, které mohou být v rámci Služeb zadávány Uživateli či Provozovatelem a zobrazovány na Portálu, včetně hodnocení a prezentace Řemeslníků na Portálu.

1.2.10 „Službou“ či „Službami“ se rozumí jakákoli služba, která je k dispozici Uživateli Portálu. Službou je zejména zveřejnění Objednávky, umožnění Nabídky, poskytnutí Dokumentace a zprostředkování uzavření smlouvy o dílo mezi Řemeslníkem a Klientem, zveřejnění prezentace Uživatele na Portálu a umožnění využívání sociálně-síťových, inzertních, propagačních, publikačních a diskusních funkcí Portálu atp.

1.2.11 „Uživatelem“ se rozumí fyzická či právnická osoba, na jejíž jméno byla úspěšně provedena Registrace.

1.2.12 „Zhotovitelem“ se rozumí Řemeslník, jehož Nabídka byla přijata v rámci Služby Klientem.

 

II. Obecné podmínky Portálu

2.1 Služby jsou oprávněni využívat pouze řádně registrovaní Uživatelé.

2.2 Provozovatel není stranou smluvních či jiných vztahů mezi Řemeslníkem a Klientem a nenese tak vůči komukoli odpovědnost za splnění závazků mezi Řemeslníkem a Klientem, jejich porušení a vypořádání jejich vzájemných pohledávek, ani jakoukoli předsmluvní odpovědnost.

2.3 Řemeslník je oprávněn prostřednictvím Portálu nabízet a poskytovat výhradně práce, jejichž nabídka a provádění je v souladu s platnými právními předpisy, a při poskytování prací dodržovat veškeré platné právní předpisy s tím spojené.

2.4 Je zakázáno

2.4.1 prostřednictvím Služeb zveřejňovat nepravdivé, klamavé či zavádějící informace,

2.4.2 využívat Služeb v rozporu s právy a oprávněnými zájmy třetích osob a vkládat na server osobní údaje jiných fyzických osob bez doložení jejich souhlasu či jiného zákonného oprávnění,

2.4.3 jakýmkoli způsobem narušovat provoz Portálu a Služeb, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků Portálu a zásahu do Portálu a fungování Služeb jiných uživatelů jiným způsobem, než který umožňuje Provozovatel v rámci standardně nabízených Služeb Portálu,

2.4.4 prostřednictvím Služeb zveřejňovat osobní údaje dotčených subjektů (fyzických osob) bez současného doložení zákonnosti zpracování těchto osobních údajů.

2.4.5 prostřednictvím Služeb zveřejňovat Sdělení porušující práva třetích stran či právní předpisy, v případě, že obsah Sdělení spočívá v informacích nebo důkazech nasvědčujících tomu, že byl nebo má být spáchán trestný čin, je Uživatel povinen oznámit takovou skutečnost prokazatelně Provozovateli a zároveň Policii ČR nebo státnímu zastupitelství, to vše bezodkladně poté, co takovou věc zjistí; tím nejsou dotčeny jeho povinnosti podle zákona, např. povinnost překazit trestný čin za podmínek stanovených trestním zákoníkem,

2.4.6 prostřednictvím Služeb propagovat, hodnotit či kritizovat jiné osoby než jsou Řemeslníci, a to ani na nekomerční bázi,

2.4.7 systematické či velkokapacitní zveřejňování Sdělení bez předchozího výslovného a konkrétního souhlasu Provozovatele.

2.5 Provozovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování těchto Podmínek a dalších případných podmínek poskytování Služeb, zveřejněných na Portálu.

2.6 Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu Uživatele, a to při každém úkonu Uživatele na Portálu.

2.7 Provozovatel je oprávněn z důležitých důvodů znemožnit konkrétním osobám (uživatelům, serverům či všem uživatelům konkrétní IP adresy) přístup k Portálu a Službám.

2.8 Provozovatel neručí za zachování Sdělení či jiných dat ukládaných Uživateli na Portálu v rámci poskytovaných Služeb. Provozovatel obvykle provádí zálohy dat umístěných na Portálu, avšak není k tomu povinen; existence či neexistence záloh nezakládá se tím právo Uživatele na přístup k nim či jiná související práva, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak.

 

III. Registrace Uživatele

3.1 Registrace Řemeslníka probíhá prostřednictvím registračního formuláře na Portálu. Podmínkou Registrace Řemeslníka je mimo jiné doložení platného živnostenského oprávnění k provádění prací uváděných v rámci Registrace. Ztratí-li Řemeslník dané oprávnění, je povinen to bezodkladně Provozovateli oznámit; jakmile Provozovatel zjistí jakékoli nedostatky oprávnění Řemeslníka, je oprávněn jeho Registraci pozastavit nebo ukončit. Registrace Řemeslníka je v platnosti až do jejího ukončení rozhodnutím Provozovatele nebo na žádost Řemeslníka.

3.2 Registrace Klienta probíhá v rámci procesu zadání Objednávky a je jednorázová – spojená s konkrétní Objednávkou. Klient může být fyzickou i právnickou osobou. Je-li Klient spotřebitelem, je povinen to uvést při Registraci.

3.3 Po zadání údajů zájemce o Registraci zaregistruje Provozovatel Uživatele v systému Portálu a přidělí Uživateli unikátní identifikátory, sloužící k přístupu ke  Službám.

3.4 Uživatel se zavazuje identifikátory udržovat v tajnosti, nezpřístupnit je třetím osobám a zajišťovat jejich utajení tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. V případě ztráty či prozrazení identifikátorů je Uživatel povinen takovou skutečnost bezodkladně oznámit Provozovateli a vyžádat si nové identifikátory; poskytnutí nových identifikátorů může být ze strany Provozovatele zpoplatněno.

3.5 Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, které Uživateli v důsledku ztráty či prozrazení identifikátorů vzniknou.

3.6 Provozovatel je oprávněn podmínit Registraci úhradou Poplatku či splněním jiných specifických podmínek, např. za účelem ověření identity Uživatele či splnění těchto Podmínek.

3.7 Není-li výslovně sjednáno jinak, je Uživatelem Klient nebo Řemeslník, jehož údaje byly zadány při Registraci. Prokáže-li se, že Registrace byla provedena jinou osobou, aniž by k tomu měla tato osoba oprávnění, je Provozovatel oprávněn Registraci zrušit.

3.8 Uživatel, je-li právnickou osobou, je povinen jmenovat v rámci Registrace kontaktní osobu; nebude-li jmenována jiná osoba, považuje se za kontaktní osobu osoba uvedená při Registraci, a tato osoba bude oprávněna k veškerým jednáním za je povinen bezodkladně informovat Provozovatele o veškerých případných budoucích změnách svých pracovníků pověřených vzájemnou komunikací a vyřizováním úkolů souvisejících s provozem Portálu a Službami, a zejména o případných změnách jejich kontaktních údajů.

3.9 V případě opakovaného či závažného porušení těchto Podmínek Uživatelem, v případě porušení těchto Podmínek Uživatelem, které není napraveno ani na výzvu Provozovatele, při prodlení s úhradou Poplatků anebo je-li proti Uživateli zahájeno insolvenční řízení, je Provozovatel oprávněn ukončit Registraci s okamžitou účinností.

 

IV. Služba sjednání prací

4.1 Klient je oprávněn v rámci Služby sjednání prací zadat na Portálu Objednávku, a to vyplněním všech požadovaných položek objednávkového formuláře, včetně údajů spojených s Registrací, zejména pak údajů o Klientovi, předmětu prací a očekávaném termínu provedení prací. Provozovatel může stanovit pro obsah Objednávky další podmínky, například její minimální cenu apod.

4.2 Řádně zadaná Objednávka je v rámci Služby automaticky zpřístupněna všem Řemeslníkům, poskytujícím danou kategorii prací. Za tuto Službu je účtován Poplatek.

4.3 Řemeslníci, poskytující danou kategorii prací, mohou učinit Klientovi v reakci na Objednávku svou Nabídku. Tyto Nabídky jsou následně v rámci Služby automaticky zpřístupněny Klientovi, který je oprávněn si z nich v rámci Služby vybrat Řemeslníka, s nímž má zájem sjednat provedení prací – Zhotovitele, a to za cenu prací stanovenou Portálem v rámci Služby shodně pro kteréhokoli z Řemeslníků. Takto stanovená cena představuje cenu práce Řemeslníka, není v ní zahrnuta cena materiálu či jiných (souvisejících) služeb neposkytovaných Řemeslníkem.

4.4 Do výběru Zhotovitele nebo do ukončení lhůty výběru Zhotovitele stanovené v rámci Služby je Řemeslník svou Nabídkou provedení prací za stanovenou cenu vůči Klientovi vázán. Proto je zadání Nabídky spojeno s blokováním zálohy na Poplatek u každého Řemeslníka, který učinil Nabídku (jak je popsáno níže). Řemeslník, vybraný jako Zhotovitel, je povinen uhradit Provozovateli za poskytnutí Služby Poplatek. Ostatním Řemeslníkům, kteří učinili Nabídku, je zablokovaná záloha vrácena.

4.5 Jakmile dojde k výběru Zhotovitele, zašle Provozovatel Klientovi a Zhotoviteli Dokumentaci. Uzavření smlouvy o dílo a její obsah je však zcela na dohodě Klienta a Zhotovitele; neuzavření či nesplnění smlouvy o dílo nemá vliv na nárok Provozovatele na Poplatek.

4.6 V případě pochybností se má za to, že Služba sjednání prací představuje zprostředkování možnosti uzavření smlouvy o dílo, definované v Objednávce a Nabídce, mezi Klientem a Řemeslníky, za cenu zjištěnou na Portálu, kde Poplatek hrazený Klientem a Řemeslníkem je odměnou za zprostředkování této možnosti a poskytnutí souvisejících služeb Provozovatele.

 

V. Služba zveřejňování Sdělení

5.1 Klienti, kteří využili Služby sjednání prací, jsou oprávněni zveřejňovat na Portálu Sdělení, obsahující hodnocení Řemeslníků a jimi dodaných prací. Provozovatel může umožnit zveřejňování obdobných Sdělení též jiným Uživatelům nebo je zveřejňovat sám.

5.2 Řemeslníci mohou zveřejňovat na Portálu svá propagační a jiná Sdělení, a to obvykle za Poplatek a za podmínky jejich odsouhlasení Provozovatelem.

5.3 Uživatelé souhlasí s tím, že za podmínek stanovených Portálem mohou být na Portálu zobrazována Sdělení či informace zadané Provozovatelem či jeho obchodními partnery, zejména pak obchodní a reklamní sdělení.

5.4 Za podmínek stanovených Portálem může být Uživateli umožněno jednotlivá Sdělení mazat.

5.5 Zveřejnění Sdělení může být Provozovatelem rovněž umožněno na dobu určitou, po jejímž uplynutí bude Sdělení automaticky smazáno.

5.6 Uživatel je plně odpovědný za Sdělení, které v rámci Služeb zveřejní. Provozovatel není povinen provádět průběžnou kontrolu zveřejňovaných Sdělení; Provozovatel není povinen dohlížet na obsah Sdělení ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na nesprávnost či protiprávnost Sdělení.

5.7 Provozovatel odpovídá za obsah Sdělení zveřejněného Uživatelem v rámci Služeb jen (a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo (b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Pro splnění podmínky pod písm. (b) se vyžaduje jak informování Provozovatele o protiprávnosti Sdělení či jednání, tak přiměřené osvědčení či prokázání takové protiprávnosti (nestačí tvrzení o protiprávnosti).

5.8 Provozovatel je oprávněn z důležitých důvodů odložit zveřejnění Sdělení v rámci Služeb, a to zejména v souvislosti s informováním či zajištěním souhlasu dotčeného subjektu se zpracováváním obsahu Sdělení.

5.9 Pokud jde o Sdělení, zahrnující obsah chráněný autorským právem, platí, že:

5.9.1 Uživatel zadáním Sdělení ke zveřejnění v rámci Portálu uděluje Provozovateli nevýhradní, avšak časově, regionálně, osobně ani jinak neomezenou a dále převoditelnou licenci k užívání Sdělení a nakládání s obsahem Sdělení a jeho jednotlivými součástmi v rámci jakéhokoli média, a to bezúplatně. Provozovatel je v rámci licence zejména oprávněn Sdělení dále zveřejňovat a šířit a dále s ním nakládat v rámci Služeb, i mimo Služby a Portál.

5.9.2 Licence udělená Uživatelem k Sdělení nezaniká ani smazáním Sdělení Uživatelem ani ukončením Registrace.

5.9.3 V případě, že by práva Uživatele k Sdělení neumožňovala udělení licence v rozsahu dle tohoto článku, platí, že licence je Provozovateli udělena v nejširším možném rozsahu, k jehož udělení by Uživatel byl oprávněn. Uživatel je v takovém případě povinen oznámit Provozovatel příslušná omezení udělované licence a odpovídá Provozovateli za veškeré škody, které Provozovateli vzniknou v důsledku toho, že licence nebyla udělena v rozsahu předvídaném Provozovatelem.

5.9.4 Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do práv jiných osob k Sdělením zveřejněným v rámci Služeb, zejména pak do práv Provozovatel k datům umístěným na Portálu, tato data či jejich část dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu Provozovatel nebo jiného oprávněného vykonavatele práv. Souhlas Provozovatel pro tyto účely musí obsahovat i výslovné uvedení konkrétních dat, k nimž se souhlas váže, a podmínky udělení souhlasu.

 

VI. Poplatky

6.1 Stanoví-li tak tyto Podmínky anebo je-li to uvedeno na Portálu v souvislosti s poskytovanými Službami, má Provozovatel vůči Uživateli nárok na Poplatek stanovený dle Sazebníku poplatků, zveřejněného Provozovatelem.

6.2 Poplatky jsou hrazeny zásadně předem, tedy poskytnutí Služby je podmíněno úhradou Poplatku, není-li Provozovatelem v konkrétním případě rozhodnuto jinak.

6.3 Poplatky jsou hrazeny platebními metodami uvedenými na Portálu, obvykle prostřednictvím platební brány provozované třetí stranou, SMS platbami či bankovním převodem. Platební údaje poskytne Uživateli Provozovatel automaticky prostřednictvím Portálu anebo na vyžádání. Jsou-li s konkrétní platební metodou spojeny poplatky či srážky, nese je Uživatel, není-li Provozovatelem stanoveno jinak.

6.4 Pro úhradu Poplatků a blokaci záloh na Poplatky, hrazených Řemeslníky za Službu sjednání prací, může být vyžadováno složení částky odpovídající výši Poplatku (popř. vyšší částky) Řemeslníkem na Kontě. V takovém případě umožní Provozovatel Řemeslníkovi automaticky nebo na vyžádání zjištění stavu Konta. Klesne-li stav Konta pod částku nutnou k úhradě Poplatku, vede to obvykle k nemožnosti využívání Služeb.

6.5 Dle Sazebníku poplatků může být v případě úhrady Poplatků na delší časové období předem poskytnuta Uživateli sleva, obvykle ve formě určitého množstevního rozsahu nebo časového období poskytování Služeb zdarma.

6.6 Dle Sazebníku poplatků mohou být Uživateli účtovány další jednorázové Poplatky za jednotlivé nadstandardní Služby, například za zveřejňování zvláštních forem Sdělení, prodloužení jejich platnosti, jejich zvýraznění, zveřejňování reklamy Uživatele atp.

6.7 Daňový doklad na uhrazené Poplatky je vystavován (nedohodnou-li se strany jinak) vždy zpětně do 14 dnů od přijetí platby v elektronické podobě. Složení prostředků na Konto se z tohoto pohledu nepovažuje za úhradu Poplatku.

6.8 Uživatel má při skončení Registrace anebo na svou žádost, učiněnou nejčastěji jednou za 2 měsíce, nárok vrácení finančních prostředků složených na Kontě, nejsou-li zablokovány k úhradě Poplatku za Službu v souladu s těmito Podmínkami. Volba platební metody vrácení prostředků z Konta je na Provozovateli, pro tyto účely může být vyžadováno sdělení bankovního spojení. Náklady na vrácení prostředků (bankovní poplatky apod.) jdou k tíži Uživatele. Dojde-li k však k ukončení Registrace z důvodu na straně či zaviněním Uživatele, je Provozovatel oprávněn vyúčtovat Uživateli mimořádný Poplatek ve výši zůstatku Konta (zůstatek nebude vrácen).

 

VII. Výhrady a sankce

7.1 Provozovatel je oprávněn zablokovat či neposkytovat Uživateli Službu v případě, že by byla v rozporu s platnými právními předpisy anebo s oprávněnými zájmy jiných uživatelů či jiných třetích osob.

7.2 Provozovatel je oprávněn v případě porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele zablokovat provádění Služeb Uživateli.

7.3 Provozovatel je oprávněn v případě důvodného podezření z ohrožení fungování Portálu či Informačních služeb zamezit přístupu Uživatele či Stránek k Portálu či Informačním službám.

7.4 Provozovatel je zejména v souvislosti s nutnou údržbou, zlepšováním nebo opravami Portálu oprávněn dočasně omezit či zastavit provoz Portálu jako celku (popř. jeho některých částí), a to přednostně v době víkendů, pracovního klidu a v noci; o tom bude, je-li to možné, v dostatečném předstihu Uživatele informovat.

7.5 Odpovědnost Provozovatele za případnou újmu způsobenou porušením povinností při poskytování Služeb anebo v souvislosti s ním je dána pouze v případech, že ke vzniku újmy dojde v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslu na straně Provozovatele; rozsah náhrady újmy je omezen v celkovém souhrnu částkou odpovídající celkové ceně Služeb (výši Poplatků) uhrazené daným Uživatelem Provozovateli.

7.6 Provozovatel neodpovídá za případné výpadky v provádění Služeb, způsobené na straně třetích osob, zejména pak dodavatelů služeb nezbytných k provedení Služeb (poskytovatelé hostingu, internetového připojení, dodavatelé elektrické energie apod.), anebo zásahy vyšší moci, jakož i za škody nepředvídatelné či neodvratitelné.

 

VIII. Osobní údaje a další ujednání

8.1 Provozovatel zpracovává v souvislosti s provozováním Portálu a poskytování Služeb osobní údaje mimo jiné následujících kategorií subjektů údajů: Uživatelů – fyzických osob, jejich případných zástupců, zaměstnanců či jimi určených kontaktních osob. Tyto osobní údaje zpracovává Provozovatel jako správce.

8.2 Provozovatel nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

8.3 Při zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

8.4 Subjekty údajů mají vůči Provozovateli právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Provozovatel vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku. Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu info@cenikyremesel.cz nebo písemně dopisem doručeným na adresu sídla Provozovatele.

8.5 Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Provozovatele je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na jednatele Provozovatele nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Veškeré právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

9.2 Veškeré spory mezi Provozovatelem a Uživatelem budou, je-li to možné, řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, bude k řešení vzájemných sporů příslušný soud České republiky, jehož místní příslušnost bude určena podle sídla Provozovatele.

9.3 Tyto Podmínky, rozsah a parametry Služeb i Sazebník poplatků mohou být ze strany Provozovatele jednostranně měněny, a to s účinností nejdříve od prvního dne druhého měsíce následujícího po oznámení nového znění Uživateli.

9.4 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 20.4.2020.

 

Budget Automatic s.r.o.

 

 

Zásady zpracování osobních údajů