logo

Obchodní podmínky (rozpočtování)

Obchodní podmínky portálu www.cenikyremesel.cz

(dále jen „Podmínky“)

 

I. Úvodní ustanovení a definice

1.1 Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Budget Automatict s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00  IČO 19125763, (dále i jen „Provozovatel“) provozovatele portálu www.cenikyremesel.cz (dále i jen „Portál“), a jejího smluvního Partnera – Uživatele, jak je definován níže, jakož i podmínky užívání služeb Portálu Uživatelem a ostatními subjekty.

 

II. Obecné podmínky Portálu

2.1 Pro využívání rozpočtové aplikace nemusí být uživatelé registrováni.

2.2 Je zakázáno jakýmkoli způsobem narušovat provoz Portálu a Služeb, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků Portálu a zásahu do Portálu a fungování Služeb jiných uživatelů jiným způsobem, než který umožňuje Provozovatel v rámci standardně nabízených Služeb Portálu,

2.3 Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu Uživatele, a to při každém úkonu Uživatele na Portálu.

2.4 Provozovatel je oprávněn z důležitých důvodů znemožnit konkrétním osobám (uživatelům, serverům či všem uživatelům konkrétní IP adresy) přístup k Portálu a Službám.

 

III. Platba za rozpočtovou aplikaci

3.1 Platba za premiové balíčky pro rozpočtovou aplikaci probíhá automatizovaně pomocí služby FAPI

3.2 Plabu je možné provést prostřednictvím platební brány Pays, nebo bankovním převode.

 

 

IV. Služba rozpočtové aplikace

4.1 V rámci Premiových balíčků získává uživatel k dispozici rozšířenou verzi o další funkce a služby.

 

 

V. Poplatky

6.1 Poplatky za jednotlivé premiové balíčky jsou aktualizovány v ceníku na této stránce https://www.cenikyremesel.cz/cenik-nasich-sluzeb

 

 

VI. Výhrady a sankce

7.1 Provozovatel je oprávněn zablokovat či neposkytovat Uživateli Službu v případě, že by byla v rozporu s platnými právními předpisy anebo s oprávněnými zájmy jiných uživatelů či jiných třetích osob.

7.2 Provozovatel je oprávněn v případě porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele zablokovat provádění Služeb Uživateli.

7.3 Provozovatel je oprávněn v případě důvodného podezření z ohrožení fungování Portálu či Informačních služeb zamezit přístupu Uživatele či Stránek k Portálu či Informačním službám.

7.4 Provozovatel je zejména v souvislosti s nutnou údržbou, zlepšováním nebo opravami Portálu oprávněn dočasně omezit či zastavit provoz Portálu jako celku (popř. jeho některých částí), a to přednostně v době víkendů, pracovního klidu a v noci; o tom bude, je-li to možné, v dostatečném předstihu Uživatele informovat.

7.5 Odpovědnost Provozovatele za případnou újmu způsobenou porušením povinností při poskytování Služeb anebo v souvislosti s ním je dána pouze v případech, že ke vzniku újmy dojde v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslu na straně Provozovatele; rozsah náhrady újmy je omezen v celkovém souhrnu částkou odpovídající celkové ceně Služeb (výši Poplatků) uhrazené daným Uživatelem Provozovateli.

7.6 Provozovatel neodpovídá za případné výpadky v provádění Služeb, způsobené na straně třetích osob, zejména pak dodavatelů služeb nezbytných k provedení Služeb (poskytovatelé hostingu, internetového připojení, dodavatelé elektrické energie apod.), anebo zásahy vyšší moci, jakož i za škody nepředvídatelné či neodvratitelné.

 

VII. Osobní údaje a další ujednání

8.1 Provozovatel zpracovává v souvislosti s provozováním Portálu a poskytování Služeb osobní údaje mimo jiné následujících kategorií subjektů údajů: Uživatelů – fyzických osob, jejich případných zástupců, zaměstnanců či jimi určených kontaktních osob. Tyto osobní údaje zpracovává Provozovatel jako správce.

8.2 Provozovatel nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

8.3 Při zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

8.4 Subjekty údajů mají vůči Provozovateli právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Provozovatel vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku. Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu info@cenikyremesel.cz nebo písemně dopisem doručeným na adresu sídla Provozovatele.

8.5 Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Provozovatele je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na jednatele Provozovatele nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

VIII. Závěrečná ustanovení

9.1 Veškeré právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

9.2 Veškeré spory mezi Provozovatelem a Uživatelem budou, je-li to možné, řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, bude k řešení vzájemných sporů příslušný soud České republiky, jehož místní příslušnost bude určena podle sídla Provozovatele.

9.3 Tyto Podmínky, rozsah a parametry Služeb i Sazebník poplatků mohou být ze strany Provozovatele jednostranně měněny, a to s účinností nejdříve od prvního dne druhého měsíce následujícího po oznámení nového znění Uživateli.

9.4 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 10.2.2022.

 

Budget Automatic s.r.o.

 

Zásady zpracování osobních údajů